Kim jesteśmy?

Grupą rodziców aktywnie wspierającą rodziny dotknięte problematyką chorób atopowych i budująca narzędzia do komunikacji wewnątrz środowiska rodziców, jak i na zewnątrz-z profesjonalną grupą lekarzy alergologów i dermatologów w Polsce.

 Dlaczego powstało Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych?

Powołanie Stowarzyszenia wynikało z narastających potrzeb i wyzwań, jakie przed rodzinami dotkniętymi chorobami atopowymi stawia codzienność. Koszty leczeń, jak również trud w zapewnieniu właściwych preparatów, w połączeniu z niską świadomością społeczną w zakresie chorób skóry i alergii, powodują osamotnienie a także zagubienie w walce z zaostrzającymi się skutkami chorób atopowych. Stowarzyszenia stanowi o rzetelnej pomocy i wsparciu dla rodzin, oraz fachowym doradztwie i dialogu ze środowiskiem lekarskim.

Dlatego jako Stowarzyszenie stawiamy sobie następujące cele:

 • promowanie wiedzy w zakresie polepszania komfortu życia osób dotkniętych chorobami atopowymi, alergiami oraz ich rodzin
 • upowszechnianie wiedzy na temat chorób atopowych w społeczeństwie i w środowisku opiekunów dzieci z atopią: wychowawców przedszkolnych, nauczycieli szkolnych jak również wśród kadry medycznej dziedzin pokrewnych (alergologii, dermatologii, psychologii i pediatrii)
 • udział w doskonaleniu zawodowym lekarzy, pielęgniarek oraz innych specjalistów - ochrony zdrowia w zakresie chorób atopowych
 • współpracę z organami administracji państwowej, samorządami zawodowymi oraz stowarzyszeniami w celu zapewnienia właściwego poziomu wiedzy w dziedzinie atopii w kraju
 • organizację, współorganizowanie i wspieranie konferencji, szkoleń, spotkań, seminariów oraz wykładów związanych z chorobami atopowymi
 • promowanie działalności dobroczynnej, charytatywnej oraz pomocy społecznej, zwłaszcza w zakresie finansowego, rzeczowego oraz informacyjnego wspierania rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej
 • promowanie i organizowanie wolontariatu
 • organizowanie własnych form rekreacji, turystyki oraz wypoczynku dzieci, młodzieży oraz dorosłych dotkniętych chorobami atopowymi.

 

Dlaczego warto do nas dołączyć?

Choroby atopowe dotykają pacjentów zarówno od strony fizycznej jak i emocjonalnej. Zmiany na skórze często postrzegane są przez społeczeństwo jako zaraźliwe. Dzieci dotknięte chorobami atopowymi doświadczają samotności i niezrozumienia. Podobnie jest z opiekunami dzieci chorych. Niewielka jest również świadomość na temat alergii, łyżeczka śmietany dodana do zupy może skończyć się wstrząsem anafilaktycznym.


PTCA chce to zmieniać. Każdy uczestnik PTCA zwiększa szanse na zmiany i siłę głosu, jakim mówimy o naszych troskach w społeczeństwie. W grupie łatwiej!

Członkostwo PTCA oznacza:

 • unikalny dostęp do rzetelnej wiedzy i realizowanych przez Stowarzyszenie form wsparcia
 • uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach propagujących wiedzę o chorobach atopowych  i alergiach
 • darmowy dostęp do dystrybuowanego w grupie członków Stowarzyszenia czasopisma
 • dostęp do serwisu nowinek naukowych.

 

PTCA: Wspieramy, uczymy, łączymy!

Udostępnij stronę znajomym