Regulamin

Regulamin serwisu internetowego PTCA

Z chwilą przystąpienia do PTCA – Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, jako Członek Uczestnik (osoba fizyczna) stają się Państwo pełnoprawnymi Członkami stowarzyszenia, uczestnicząc w programie pełnym korzyści i przywilejów.

I. Postanowienia ogólne
 1. Definicje
  • a. Regulamin – niniejszy regulamin dotyczy serwisu internetowego Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, dalej zwanym (PTCA), poruszającego tematykę tzw. chorób atopowych, umieszczonego w domenie głównej www.ptca.pl
  • b. Usługodawca – Stowarzyszenie działające pod nazwą: Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 17/70, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000639662, NIP 9512420023, REGON 365523258.
  • c. Usługobiorca – osoba fizyczna lub przedstawiciel osoby prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę.
  • d. Usługi – wszelkie usługi świadczone zarówno drogą elektroniczną jak i materialną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców w oparciu o niniejszy Regulamin.
  • e. Adres elektroniczny – oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
  • f. Informacja handlowa – każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
  • g. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
  • h. Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo Telekomunikacyjne.
 2. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady funkcjonowania serwisu: www.ptca.pl, w tym ogólne zasady realizacji przez Usługodawcę usług świadczonych drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm. z późn.zm.).
 3. Powyższy Serwis jest administrowany przez Stowarzyszenie działające pod nazwą: Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 17/70, wpisane do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000639662, NIP 9512420023, REGON 365523258.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest przez Usługodawcę nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także na żądanie Usługobiorcy w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.
 5. W ramach Usług, Usługodawca może, na podstawie stosownych porozumień, zapewnić Usługobiorcom możliwość dostępu do serwisów pokrewnych tematycznie i administrowanych przez podmioty trzecie. Do usług świadczonych przez takie podmioty stosuje się postanowienia regulaminów ustalonych przez nie i obowiązujących w ramach danego serwisu pokrewnego tematycznie.
 6. Do pełnego oraz prawidłowego korzystania z Usług niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.
II. Usługobiorca
 1. Status Usługobiorcy uzyskuje każda korzystająca z Serwisu osoba fizyczna posiadająca w niezbędnym zakresie zdolność do czynności prawnych. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Korzystając z Serwisu dana osoba oświadcza, iż zapoznała się w całości z tekstem Regulaminu oraz akceptuje w całości i bezwarunkowo wszystkie jego postanowienia. W przypadku braku akceptacji któregokolwiek z postanowień Regulaminu dana osoba jest zobowiązana do niekorzystania z Serwisu.
 2. Dostęp do Serwisu udostępnionego pod domeną główną www.ptca.pl  dla Usługobiorców możliwy jest na dwóch poziomach:
  • a. Usługobiorcy niezarejestrowanego (gdzie dostępne będzie korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w pkt XI Regulaminu poniżej[Udostępnianie zawartości Serwisu] ;
  • b. Usługobiorcy zarejestrowanego, gdzie poprzez Usługobiorcę zarejestrowanego rozumie się pełnoprawnego Członka ( Członek Zwykły, Członek Uczestnik, Członek Wspierający i Członek Honorowy), Stowarzyszenia, pod nazwą Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, który został przyjęty w poczet Członków na podstawie złożonej Deklaracji Członkowskiej, opłaconej składki członkowskiej i zatwierdzenia stosowną Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych. Zgodnie z niniejszym regulaminem oraz postanowieniami Statutu PTCA, proces rejestracji w formie elektronicznej za pośrednictwem arkusza rejestracji dostępnego w Serwisie jest równoznaczny ze złożeniem Deklaracji Członkowskiej w formie elektronicznej. Z kolei złożenie Deklaracji Członkowskiej przez Usługobiorcę, równoznaczne jest z potwierdzeniem przez niego i zaakceptowaniem Statutu PTCA w całości. Dla Usługobiorcy zarejestrowanego będzie dostępne korzystanie z zawartości Serwisu, o której mowa w pkt XI ust. 1 Regulaminu poniżej [Udostępnianie zawartości Serwisu] oraz usług Forum dyskusyjnego [Forum Atopowe].
 3. Poziomy statusu Usługobiorcy określają zakres uprawnień w dostępie do różnych funkcjonalności, różnych zasobów i dostępnej treści, w szczególności Usług, dostępnych w ramach Serwisu.
III. Rejestracja w serwisie www.ptca.pl
 1. W celu dokonania rejestracji w Serwisie oraz formalnego złożenia Deklaracji Członkowskiej Stowarzyszenia, wymagane jest dokonanie przez zainteresowanego Usługobiorcę wypełnienia odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”). Formularz wymaga:
  • a. udostępnienia przez zainteresowanego Usługobiorcę danych, o które zostanie poproszony w ramach Formularza.
  • b. zastosowania przy pierwszym logowaniu do Serwisu hasła dostępowego, które jest wygenerowane automatycznie przez Serwis i dostarczone drogą elektroniczną do Usługobiorcy w kolejnych krokach rejestracji. Bezzwłocznej zmiany hasła swojego Profilu bezpośrednio po pierwszym udanym logowaniu w Serwisie. Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za wszelkie działania związane z posługiwaniem się hasłem do swojego Profilu. Usługobiorca jest zobowiązany do utrzymania hasła w ścisłej tajemnicy.
 2. Ponadto Usługobiorca rejestrujący się w Serwisie będzie miał możliwość zaznaczenia w tym Serwisie, następujących opcji dotyczących:
  • a. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisu i akceptacji Regulaminu;
 3. Aby Usługobiorca mógł się zarejestrować wymagane jest zaznaczenie opcji dotyczącej zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych w celu świadczenia usług w ramach Serwisów oraz akceptacja Regulaminu(a) oraz zgody na otrzymywanie darmowego wydawnictwa PTCA i Newslettera(b), bez których świadczenie Usług przez Usługodawcę przewidzianych dla zarejestrowanych Usługobiorców nie będzie możliwe. Pozostałe opcje są fakultatywne i nie stanowią warunku niezbędnego do rejestracji w Serwisie, jednak mogą stanowić ograniczenia w możliwości realizacji niektórych Usług przeznaczonych dla zarejestrowanych Usługobiorców.
 4. Po wypełnieniu Formularza i kliknięciu opcji „zarejestruj się” osoba rejestrująca się otrzyma na podany przez siebie w Formularzu adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie 1 etapu procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o klikniecie w link oraz z wygenerowanym automatycznie hasłem dostępu, co spowoduje przesłanie do Administratora Serwisu prośby o aktywację unikalnego konta Usługobiorcy w Serwisie (dalej: „Konto”). Informacja o aktywacji Konta użytkownika w Serwisie oraz równoznacznie o przyjęciu w poczet Członków Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, zostanie przesłana do Usługobiorcy w odrębnej wiadomości e-mail.
 5. Usługobiorca, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Usługobiorca podający takie dane lub informacje ponosi wszelką i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy.
 6. Z chwilą dokonania rejestracji Usługobiorca wyraża zgodę na:
  • a. gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Usługodawcę oraz podmioty trzecie – wyłącznie w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług w ramach Serwisu – wszelkich przekazanych przez siebie danych osobowych. Szczegółowe postanowienia dotyczące danych osobowych i ich ochrony znajdują się w pkt. XII Regulaminu
  • otrzymywanie pocztą elektroniczną na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail oraz na swoje wewnętrzne konto w ramach Serwisu, komunikatów systemowych.
 7. Zważywszy na fakt, że zgodnie z zapisami Statutu PTCA, wypełnienie formularza rejestracji w Serwisie, jest równoznaczne, ze złożeniem Deklaracji Członkowskiej PTCA i tym samym akceptacją celów statutowych PTCA, Usługodawca pozostawia sobie prawo do wykonania samodzielnie za pośrednictwem wyznaczonej osoby ze strony PTCA, pełnego procesu rejestracji i aktywowania unikalnego Konta Usługobiorcy w Serwisie, zawsze jednak tylko i wyłącznie na podstawie złożonej i własnoręcznie podpisanej Deklaracji Członkowskiej Usługobiorcy dostarczonej w formie papierowej do Biura PTCA, osobiście lub za pomocą tradycyjnych kanałów komunikacji ( poczta, kurier, skanokopia przesłana pocztą elektroniczną jako załącznik itd).
IV. Sposób korzystania przez usługobiorców z serwisu
 1. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem, przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego, zwyczajami przyjętymi w Internecie (tzw. netykieta) oraz dobrymi obyczajami. Usługobiorca jest w szczególności zobowiązany do:
  • a. powstrzymywania się od działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu, w szczególności mogących utrudnić korzystanie z Serwisu przez innych Usługobiorców;
  • b. powstrzymywania się od działań mogących naruszyć prywatność innych Usługobiorców, w szczególności zbierania, przetwarzania oraz rozpowszechniania informacji o innych Usługobiorcach bez ich jednostkowo wyrażonej zgody, jak również powstrzymywania się od naruszania tajemnicy korespondencji;
  • c. niewykorzystywania Serwisu – również pośrednio – w celu rozsyłania niezamówionej informacji handlowej;
  • d. aktualizacji danych niezbędnych do kontaktu z danym Usługobiorcą;
  • e. powstrzymywania się od działań naruszających dobre imię Usługodawcy oraz podmiotów z nim współpracujących;
  • f. niepodszywania się pod inne osoby;
  • g. powstrzymywania się od innych zachowań, które mogłyby zostać uznane przez Usługodawcę za zachowania oczywiście niepożądane, naganne lub sprzeczne z przeznaczeniem Serwisu.
V. Wyrejestowanie się usługobiorcy z serwisu
 1. Usługobiorcy przysługuje w każdej chwili prawo do żądania wyrejestrowania się (dezaktywacji posiadanego przez siebie Konta w Serwisie). Żądanie takie winno zostać wysłane przez zainteresowanego Usługobiorcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej z adresu podanego przez niego podczas rejestracji Konta na adres email znajdujący się w zakładce „Kontakt i dane” Serwisu lub listownie przesyłką poleconą na adres siedziby Usługodawcy. Usługodawca zobowiązuje się w takiej sytuacji do dezaktywacji Profilu danego Użytkownika w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia doręczenia stosownego wniosku.
 2. W przypadku usunięcia na wniosek Usługobiorcy którejkolwiek z danych osobowych podawanych w Formularzu lub cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z usługami świadczonymi w ramach Serwisów lub cofnięcia akceptacji dla Regulaminu lub „Polityki Prywatności” dalsze świadczenie usług przez Usługodawcę jest
  niemożliwe i tym samym skutkuje dezaktywacją Konta danego Usługobiorcy. oraz wykreśleniem z listy Członków Stowarzyszenia bez prawa do zwrotu nadpłaconych składek członkowskich.
 3. Dezaktywację Konta może spowodować również naruszenie przez danego Usługobiorcę któregokolwiek z postanowień Regulaminu, w szczególności niezgodność z prawdą oświadczeń danego Usługobiorcy, naruszenie przez niego praw innych Usługobiorców Usługodawcy, lub podmiotów trzecich.
 4. Decyzja Usługodawcy w przedmiocie dezaktywacji Konta jest komunikowana danemu Usługobiorcy za pośrednictwem wiadomości wysłanej danemu Usługobiorcy przez Usługodawcę na adres email podany podczas rejestracji.
VI. Prawa wyłączne
 1. Wszystkie materiały znajdujące się w zasobach Serwisu, obejmujące w szczególności teksty, artykuły naukowe autorstwa Członków Rady Naukowej, wywiady, zawartość blogów prowadzonych przez Usługobiorców w ramach użyteczności Serwisu, treść, koncepcje i założenia Projektów Specjalnych, zdjęcia, infografiki, materiały filmowe, dźwiękowe, rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ treści oraz grafik, kompilacje oraz bazy danych, rankingi, zestawienia i raporty stanowią przedmiot praw na dobrach niematerialnych do utworów lub baz danych Usługodawcy, Usługobiorców lub osób trzecich i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie baz danych oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
 2. Niedopuszczalne jest korzystanie przez Usługobiorców z materiałów, o których mowa w pkt. 1 niniejszego rozdziału w zakresie wykraczającym poza użytek dozwolony na gruncie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności zabronione jest zwielokrotnianie tych materiałów i umieszczanie ich w innych serwisach internetowych lub udostępnianie osobom trzecim w inny sposób w całości lub w części wykraczającej poza dozwoloną prawem; umieszczanie odesłań do Serwisu w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów; zwielokrotnianie materiałów na nośnikach oraz rozpowszechnianie i wprowadzanie do obrotu tak wytworzonych egzemplarzy; rozpowszechnianie opracowań materiałów lub szaty graficznej niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do szaty graficznej Serwisu oraz komunikowanych w serwisie koncepcji i projektów działań, a w szczególności założeń Projektów Specjalnych.
 3. Oznaczenia umieszczane w Serwisie podlegają ochronie na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej oraz konwencji międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
VII. Postępowanie w ramach reklamacji
 1. Usługobiorca ma prawo do składania reklamacji w zakresie Usług świadczonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 2. Podmiotem uprawnionym do rozpatrywania reklamacji jest Usługodawca.
 3. Reklamacje powinny być przesyłane na adres znajdujący się w zakładce Serwisu „Kontakt i dane” w formie pisemnej lub elektronicznej (wiadomość mailowa w polu temat wiadomości powinna zawierać słowo: „reklamacja”) i powinny zawierać: (1) przedmiot reklamacji oraz uzasadnienie (2) oznaczenie Usługobiorcy (imię, nazwisko, adres, adres e-mail). Powyższe przesłanki stanowią warunek obligatoryjny rozpatrzenia przez Usługodawcę reklamacji.
 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Usługodawcę w ciągu 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Usługodawcy dotycząca reklamacji będzie przekazywana Usługobiorcy na adres e-mail wskazany w reklamacji.
VIII. Zawarcie i rozwiązanie umowy
 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje przez Usługobiorcę zawarta w momencie rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę tj. (1) z momentem wejścia na stronę URL danego Serwisu w przypadku usług, do korzystania z których nie jest wymagana rejestracja, (2) po zarejestrowaniu lub logowaniu w przypadku usług, do świadczenia których wymagana jest rejestracja.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu z chwilą: (1) opuszczenia przez Usługobiorcę Serwisu, (2) wyrejestrowania się lub wylogowania się z Serwisu przez Usługobiorcę, (3) decyzji Usługodawcy o rozwiązaniu umowy, która może być spowodowana w szczególności (a) naruszeniami postanowień Regulaminu ze strony Usługobiorcy, (b) odmową Usługobiorcy udzielenia Usługodawcy niezbędnych zgód lub danych niezbędnych do świadczenia danej Usługi, (c) problemami technicznymi po stronie Usługobiorcy, powodującymi trudności w świadczeniu dla niego Usługi przez Usługodawcę. (4) Ustania samoistnego członkowstwa lub odebraniu praw Członka Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych, przez Zarząd PTCA, na podstawie odpowiedniej Uchwały Zarządu PTCA.
IX. Prawa i obowązki usługodawcy i usługobiorcy
 1. Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu i jego dostępności przez całą dobę, nie ponosi jednak odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu ze względów technicznych.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • a. zmiany parametrów Kont Usługobiorców;
  • b. cech użytkowych i możliwości Serwisu, w szczególności zakresu oraz rodzaju Usług i funkcjonalności;
  • c. okresowego wyłączenia Serwisu bez uprzedniego powiadomienia, związanego w szczególności z jego modyfikacją;
  • d. usunięcia z ważnych powodów całej zawartości serwerów Serwisu lub całkowitego zaprzestania świadczenia Usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu;
  • e. zaprzestania świadczenia Usług w ramach Serwisu w stosunku do Usługobiorcy, który narusza postanowienia Regulaminu lub Statutu PTCA.
 3. Usługodawca nie świadczy usług archiwizowania plików, danych lub informacji.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem, dobrymi obyczajami, prawem oraz przestrzegania zasad Regulaminu.
X. Odpowiedzialność
 1. Niezależnie od pozostałych postanowień Regulaminu, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • a. formę oraz treść, w szczególności poprawność treści oraz materiałów umieszczonych w Serwisie przez Usługobiorców;
  • b. umieszczone w Serwisie treści oraz materiały o charakterze reklamowym lub marketingowym niepochodzące od Usługodawcy, w szczególności dotyczące produktów oraz usług;
  • c. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Usługobiorcę lub inną osobę treści lub materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisu;
  • d. prawidłowość działania zamieszczonych na łamach Serwisu narzędzi wyszukiwawczych, w szczególności za wszelkie korzyści utracone przez Usługobiorcę w związku z nieprawidłowym ich działaniem;
  • e. utratę jakichkolwiek danych zamieszczonych przez Usługobiorców na łamach Serwisu, bądź za jego pośrednictwem przekazywanych innym Usługobiorcom, w szczególności utratę spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych;
  • f. prawidłowość danych udostępnionych przez Usługobiorcę innym Usługobiorcom, jak również sposób ich wykorzystania przez innych Usługobiorców;
  • g. uzyskanie przez podmioty trzecie dostępu do zbioru danych udostępnionych przez Usługobiorców w następstwie usunięcia bądź pominięcia stosowanych przez Usługodawcę zabezpieczeń powyższych danych.
  • h. skutki zainstalowania przez Usługobiorców programów pobieranych za pośrednictwem Serwisu;
  • i. niezgodne z prawem bądź licencją wykorzystanie programów pobieranych przez Usługobiorców za pośrednictwem Serwisu.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu wyłączających odpowiedzialność Usługodawcy, wszelka jego odpowiedzialność, niezależnie od jej podstawy prawnej, jest ograniczona do przypadków wyrządzenia szkody z winy umyślnej Usługodawcy oraz do wysokości poniesionej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści.
 3. Korzystanie z Serwisu, w szczególności z wszelkich zamieszczonych przez Usługobiorców na ich łamach treści oraz materiałów, odbywa się na wyłączne ryzyko Usługobiorcy. Usługodawca nie udziela jakiejkolwiek gwarancji do treści oraz materiałów zamieszczanych na łamach Serwisów przez Usługobiorców, w szczególności co do ich użyteczności, przydatności do określonego celu, wartości, kompletności, nie ponosząc w tym zakresie jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 4. Usługobiorca zobowiązuje się do zwrotu Usługodawcy wartości wszelkich szkód poniesionych przez niego w następstwie niezgodności z prawdą któregokolwiek z oświadczeń złożonych zgodnie z Regulaminem, w szczególności naruszania przez zamieszczone przez danego Usługobiorcy na łamach Serwisu treści oraz materiały praw lub prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich lub samego Usługodawcy, łącznie z kosztami poniesionej pomocy prawnej. W razie skierowania przez podmioty trzecie roszczeń z wyżej wskazanych tytułów wobec Usługodawcy lub wobec Usługobiorcy i Usługodawcy, Usługodawca będzie uprawniony do wezwania Usługobiorcy do samodzielnej obsługi powyższych roszczeń, w szczególności ich całkowitego spełnienia. W takiej sytuacji Usługobiorca zobowiązany będzie do niezwłocznego wykonania powyższego wezwania Usługodawcy. Wszelką odpowiedzialność za szkody poniesione przez Usługodawcę w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania skierowanego przez niego do Usługobiorcy wezwania ponosi Usługobiorca.
 5. Wszystkie treści oraz materiały umieszczane w Serwisie są rejestrowane przez Usługodawcę, podobnie jak adresy IP, z jakich ich umieszczenie nastąpiło. Usługodawca jest uprawniony do udostępnienia uprawnionym organom państwowym wszystkich powyższych treści, materiałów oraz danych, w tym adresów IP Usługobiorców, którzy korzystali z Serwisu w określony sposób, w szczególności, gdy jest to niezbędne w celu zapobiegania lub ścigania przestępstw. W takiej sytuacji Usługodawca nie opowiada także za ewentualne zablokowanie dostępu do określonych danych i informacji.
 6. Jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza Usługodawcy związana z działaniami lub zaniechaniami określonymi w pkt. 5 powyżej jest wyłączona.
XI. Postanowienia szczegółowe - poszczególne usługi w ramach serwisu

Udostępnianie zawartości Serwisu

 1. Usługodawca na każdorazowe indywidualne żądanie Usługobiorcy świadczy usługę wyświetlenia strony zawierającej informacje o tematyce związanej z pojęciem tzw. chorób atopowych, ich leczeniem, profilaktyką, informacjami wspierającymi rodziny dotknięte atopią oraz Programów Specjalnych mających na celu propagowanie wiedzy o chorobach w społeczeństwie. W ramach Serwisu w szczególności udostępniane będą teksty, artykuły medyczne, zdjęcia, infografiki, wywiady materiały filmowe, dźwiękowe, bądź programy komputerowe i aplikacje, a także quizy i ankiety o tematyce jw.
 2. Przeglądanie zawartości danego Serwisu oraz ściąganie programów komputerowych, aplikacji, zdjęć, dokumentów i innego rodzaju treści udostępnianych w zakładkach określanych jako „ściągnij” lub „pobierz” za pośrednictwem Serwisu przez Usługobiorców w niektórych przypadkach wymaga posiadania statusu Usługobiorcy zarejestrowanego.
 3. Przed pobraniem programu lub aplikacji Usługobiorca zobowiązany jest do zapoznania się z zakresem licencji danego programu oraz wymaganiami technicznymi dotyczącymi jego instalacji przez Usługobiorcę bądź innymi zaleceniami i regulaminami dotyczącymi korzystania z takiego programu.
 4. Programy lub aplikacje pobierane przez Usługobiorców w ramach Serwisu pobierane są przez Usługobiorców bezpośrednio ze stron podmiotów je udostępniających lub z Serwisu. Usługobiorcy zobowiązani są do używania programów zgodnie z licencją, na której są one udzielane przez właścicieli/producentów programów i aplikacji.
 5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Usługobiorców programów i aplikacji niezgodnie z licencją dotyczącą danego programu bądź innymi zaleceniami i regulaminami dotyczącymi korzystania z takiego programu lub aplikacji.
 6. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowe działanie pobranych przez Usługobiorców programów i aplikacji bądź za skutki zainstalowania przez Usługobiorców programów pobranych od podmiotów trzecich za pośrednictwem Serwisu. Usługobiorcy pobierają programy na własną odpowiedzialność, a wszelkie uwagi związane z programami powinny być zgłaszana producentom/właścicielom programów, z których stron zostały one pobrane.

Forum Atopowe

 1. W ramach świadczenia usługi Forum Atopowe, Usługodawca umożliwia Usługobiorcom zarejestrowanym wymianę informacji, komentarzy i opinii na tematy zawarte w Serwisie poprzez publikację i utrzymuje na forum dyskusyjnym wchodzącym w skład Serwisu (dalej: „Forum Atopowe”) wypowiedzi Usługodawców.
 2. Usługobiorca może posługiwać się w celu identyfikacji na Forum, obok nicka, grafiką (awatar) spełniającą następujące wymagania:
  • a. grafika nie może zawierać treści pornograficznych, powszechnie uważanych za obraźliwe, budzących niesmak lub w jakikolwiek inny sposób naruszać postanowienia Regulaminu. Jeżeli grafika nie będzie spełniała wymagań dotyczących wymiarów lub wagi zostanie automatycznie przeskalowana. W przypadku naruszenia przez grafikę zakazu określonego w lit. a) powyżej Usługodawca może ją usunąć lub zamienić na standardową, bez ostrzeżenia.
 3. Na Forum Atopowym, zabronione jest publikowanie treści, które:
  • a. są niezgodne z regułami zwyczajami internetu (tzw. netykietą),
  • b. są pisane w całości DUŻYMI LITERAMI,
  • c. mają na celu wywoływanie kłótni,
  • d. naruszają dobra osobiste użytkowników Forum Atopowego lub osób trzecich, fizycznych i prawnych, w szczególności poprzez ich obrażanie,
  • e. zawierają odnośniki (linki) do stron internetowych zawierających materiały obsceniczne, pornografię, bezprawnie udostępniane oprogramowanie lub bezprawnie udostępniane utwory podlegające ochronie praw autorskich,
  • f. są spamem, w szczególności zawierają treści reklamowe lub stanowią niezamówioną informację handlową,
  • g. zakłócają w inny sposób funkcjonowanie Forum Atopowego,
  • h. w jakikolwiek inny sposób naruszają postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawne. Usługodawca ma prawo usunięcia komentarzy naruszających postanowienia pkt. 3 powyżej, a także innych uznanych za uciążliwe albo zbędne z uwagi na przedmiot dyskusji na Forum Atopowym. Usługodawca może według swojego uznania za pośrednictwem Administratora Serwisu, przeredagować komentarze w celu usunięcia elementów naruszających postanowienia pkt. 3 powyżej.
 4. Na prośbę autora wątku, wyrażoną dodaniem [U] na początku jego tytułu, Usługodawca może usuwać z wątku wszystkie wypowiedzi nie związane ściśle z tematem dyskusji.
 5. Usługodawca jest uprawniony do dokonywania wiążących interpretacji postanowień Regulaminu dotyczących usługi Forum Atopowego. Usługodawca nie ma obowiązku publicznego uzasadniania swoich decyzji w tym zakresie. Wszelkie uwagi dotyczące decyzji Usługodawcy należy zgłaszać na adres podany w zakładce „Kontakt i dane” w Serwisie.
 6. Usługobiorca umieszczając wypowiedzi na Forum udziela Usługodawcy, w zamian za Usługi świadczone w ramach danego Serwisu przez Usługodawcę, bez dodatkowego wynagrodzenia, niewyłącznej licencji na korzystanie z jego wypowiedzi w zakresie niezbędnym do wykorzystania ich do promocji i reklamy Serwisu. Licencja obejmuje również zezwolenie na wykonywanie praw zależnych do utworów.
XII. Polityka prywatności
 1. Niniejszy punkt XII Regulaminu określa zasady gromadzenia przetwarzania i wykorzystywania informacji, w tym danych osobowych Usługobiorców Serwisu.
 2. Usługodawca Stowarzyszenie, działające pod nazwą Polskie Towarzystwo chorób Atopowych, traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Usługobiorców priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była w możliwie najlepszy sposób chroniona. Usługodawca stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane dane osobowe przez Usługobiorców Serwisu były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. W celu zapewnienia poufności i integralności transmisji danych oraz zapewniania uwierzytelnienia oraz bezpieczeństwa transakcji płatniczych realizowanych za pośrednictwem Serwisu, Usługobiorca posługuje się technologią SSL (Secure Sockets Layer) oraz dodatkowo zabezpiecza dane Serwisu na serwerze usługą SiteLock Certified. Informacja o zabezpieczeniu Serwisu wraz z informacją o ostatnim skanowaniu bezpieczeństwa znajduje się w stopce strony głównej Serwisu. Odpowiednimi działaniami użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacje liter i cyfr).
 3. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie działające pod nazwą Polskie Towarzystwo Chorób Atopowych, z siedzibą w Warszawie przy ul. Sarmackiej 17/70, (02-972) . Zbiór danych osobowych przed podjęciem pierwszych aktywności związanych z gromadzeniem tych danych i/lub ich przetwarzaniem zostanie zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
 4. Usługodawca przetwarza dane osobowe Usługobiorców Serwisu (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach serwisu). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).
 5. Usługodawca przetwarza dane osobowe na zasadach w niniejszym dokumencie wskazanych i w zakresie w jaki zostały one Usługodawcy udostępnione przez Usługobiorcę. Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych podmiotom trzecim wskazanym przez Usługodawcę i działającym na jego zlecenie, w zakresie realizacji usług Serwisu na rzecz Usługobiorców.
 6. Usługobiorcom Serwisu przysługują wynikające z przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) uprawnienia informacyjno- kontrolne, korekcyjne, a także zakazowe w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Usługodawcy na adres skrzynki e-mail: info@ptca.pl.
 7. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorców mogą być wykorzystywane w celach marketingowych. Na takie działanie Usługodawcy, Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach Serwisu nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 8. Dane osobowe przekazane przez Usługobiorcę mogą być wykorzystywane w celu przesyłania Usługobiorcy darmowych egzemplarzy wydawnictwa PTCA (w formie papierowej bądź elektronicznej) lub informacji handlowych od Usługodawcy lub przesyłania do Usługobiorcy Newslettera zawierającego informacje związane z Serwisem i zamieszczonymi w jego ramach ogłoszeniami. Na takie działanie Usługodawcy Usługobiorca musi jednak uprzednio wyrazić zgodę w procesie rejestracji.
 9. Usługodawca uprawniony jest do przetwarzania danych eksploatacyjnych charakteryzujących sposób korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn.zm.).
 10. Serwis korzysta z tzw. cookies aby lepiej spełniać oczekiwania użytkowników. Usługobiorca ma prawo i może zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.
 11. Dane Usługobiorców nie są przez Usługodawcę sprzedawane ani użyczane. Takie czynności mogą być dokonywane przez Usługodawcę jedynie za uprzednim wyraźnym zezwoleniem Usługobiorcy.
 12. Usługodawca ma prawo i obowiązek udzielić informacje o posiadanych danych osobowych Usługobiorców organom państwa, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie odrębnych przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 13. Usługodawca nie odpowiada za zasady polityki prywatności stron www, na które będzie wchodził Usługobiorca poprzez linki zamieszczone na stronach Serwisu oraz zasady polityk prywatności podmiotów trzecich świadczących na mocy porozumień zawartych z Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu usługi na rzecz Usługobiorców w imieniu własnym i na własną rzecz (podmioty te określają swoje polityki prywatności samodzielnie).
 14. Wszelkie zmiany dotyczące postanowień w ramach Polityki Prywatności, spowodowane w szczególności wzbogaceniem katalogu usług oferowanych w ramach Serwisu, modernizacji Serwisu, zmianami w systemie prawa w zakresie ochrony prywatności, będą komunikowane Usługobiorcom poprzez zmieszczenie informacji na stronach Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany podczas rejestracji, odpowiedniej informacji. Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Usługobiorcy o planowanych zmianach.
XIII. Płatności w serwisie
 1. Jedną z funkcjonalności w Serwisie jest możliwość opłacania Składek Członkowskich dla Członków PTCA ( stałe kwoty zależne od formy członkowstwa i zgodne z Uchwałą Zarządu PTCA w zakresie wysokości składek członkowskich-rocznych) oraz wpłat darowizn na cele statutowe w dowolnej kwocie przelewu, nie mniejszej jednak aniżeli 1,00 pln.
 2. Usługobiorcy mają następujące możliwości realizowania wpłat na rachunek bankowy PTCA, na poczet opłat opisanych w pkt. 1. powyżej:
  • karta płatnicza – Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Electronic – za pośrednictwem systemu PayU, formularz wpłaty dostępny z poziomu strony głównej Serwisu;
  • przelewy online – szybkie przelewy i e-płatności za pośrednictwem systemu payU, formularz wpłaty dostępny z poziomu strony głównej Serwisu;
  • tradycyjny przelew bankowy – tradycyjny przelew bankowy, realizowany na rachunek bankowy Usługodawcy. Dane bankowe dostępne w zakładce „kontakt i dane ” Serwisu
 3. Powyższe formy płatności i proces ich dokonywania oparte są o szczegółowe zapisy Ustawy Prawo Bankowe, a ich prawidłowe wykonanie uzależnione jest od adekwatnego postępowania wskazanego przez instytucje pośredniczące w realizacji płatności oraz zależne od odrębnych zgód i akceptacji regulaminów tychże.
XIV. Postanowienia końcowe
 1. Usługodawcy przysługuje w każdej chwili prawo do zmiany zasad korzystania z Serwisu oraz świadczonych w jego ramach Usług, w szczególności zmiany postanowień Regulaminu ze skutkiem wejścia w życie wraz z publikacją ujednoliconego tekstu Regulaminu w Serwisie, bez konieczności udzielenia jakiegokolwiek uzasadnienia takiej zmiany. Korzystanie przez Usługobiorcę z Serwisu po wprowadzeniu którejkolwiek z powyższych zmian jest równoznaczne z ich całkowitą oraz bezwarunkową akceptacją.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia wybranym Usługobiorcom dostępu do części lub całości prezentowanych w Serwisie treści w przypadku stosowania przez tych Usługobiorców sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści prezentowanych w Serwisie, w tym w szczególności ograniczającego lub wyłączającego publikację określonych treści z Serwisu.
 3. Informacja dotycząca zmian Regulaminu będzie komunikowana Usługobiorcom drogą elektroniczną.
 4. W przypadku stwierdzenia, że którekolwiek z postanowień Regulaminu jest z jakichkolwiek powodów, w części lub w całości, dotknięte sankcją nieważności, Usługodawca zobowiązuje się do dokonania takich zmian jego treści, by nieważność ową usunąć. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie ma wpływu na ważność pozostałych jego postanowień.
 5. Usługodawcy przysługuje nieograniczone prawo przenoszenia praw oraz obowiązków wynikających z Regulaminu na podmioty trzecie.
 6. Ewentualne spory mogące powstać w związku ze stosowaniem Regulaminu rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny.
 7. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony i przyjęty stosowną Uchwałą Zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Atopowych.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 października, 2016 roku.